Integritetspolicy för iMAGO | iMAGO

iMAGOs integritetspolicy iKorthet


Det här är vi

Föreningen Kultur och Kvalitet, KoK, finns för att stärka kultur som skapas av kulturarbetare med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. KoK har organisationsnummer 802493-8857 och du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.kulturochkvalitet.se.

KoK har skapat och ansvarar för kulturmagasinet iMAGO som finns för att bredda perspektivet på kultur. Vår ledstjärna är artikel 30 i FN:s Funktionsrättskonvention. Vi strävar efter ett berikande av samhällets kultur. Det gör vi genom att arbeta tillsammans med personer i föreningens målgrupp. Vi skapar magasinets innehåll och skriver om och är ett forum för olika kulturuttryck.


De här personuppgifterna samlar vi

KoK samlar personuppgifter genom magasinet iMAGO för:

  • Att administrera våra prenumerationsregister, som även är kopplat till inlogg på iMAGOs hemsida, och våra utskicksregister
  • Att kommunicera med prenumeranter genom tidningsutskick, informationsutskick eller direktkontakt

Personal på KoK som arbetar med magasinet iMAGO har tillgång till personuppgifter om deras tjänst har kräver det.

Tredje parter som hanterar personuppgifter åt oss är:

  • Nätverkstan Kulturtidskrifter för prenumerationstjänsten och Nätverket genom paketering och utskick av iMAGO.
  • Polarprint (användarleverantör) kommer på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga media (MTM) i samband med behovsutredning och  
  • Taltidningsappen Akila i MTMs projekt att öka Magasinet iMAGOs tillgänglighet för lässvaga grupper.

Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Vi kommer svara dig så fort vi kan!


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Kultur och Kvalitet (802493-8857), hädanefter kallad ”Föreningen”, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen är ansvarig utgivare för Magasinet iMAGO. Föreningen har som ändamål att bedriva kulturell verksamhet för att stärka kulturutövandet av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Magasinet iMAGO utgör en viktig del i detta arbete.

Föreningen arbetar även med att anordna konferenser, kulturevenemang, utbildningar och driva eller samarbeta med projekt, se www.kulturochkvalitet.se


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet och magasinet iMAGO behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen handhar personuppgifter för att administrera prenumerationstjänsten för iMAGO. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Prenumerationshantering och tidningsutskick gällande papperstidningen och den digitala prenumerationshanteringen
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier, utöver material som publiceras i iMAGO, efter särskild förfrågan till berörd part
  • Kommunikation med prenumerant
  • Sammanställning av statistik och uppföljning


Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon utomstående och förmedlar dem inte vidare till utomstående part utom i de fall det är nödvändning för något av ändamålen ovan. Exempelvis delas uppgifter med leverantören när det krävs att leverantören ska kunna utföra uppdraget åt oss. Vårt adressystem hanteras av två underleverantörer, för prenumeration (Nätverkstan Kulturtidskrifter) och distribution (Nätverket) av iMAGO. Denna hantering regleras av Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal).

Vilken rättslig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet med fokus på distributionen och marknadsföringen av magasinet iMAGO.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Prenumeration och utskick av tidningarVårt berättigade intresse av att sprida information om vår verksamhet (intresseavvägning) eller avtal (endast om du har prenumeration).
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseväckande eller samtycke.
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse.
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse.
Kontakt med föreningen/magasinet iMAGOVårt berättigade intresse av att hantera kontakten med dig (Intresseavvägning)


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen genomför en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

I enlighet med tillämplig lagstiftning har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av hanteringen. Du har även rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår hantering av dina uppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sverige. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter hittar du på www.imy.se


Har du frågor kring detta eller vill komma i kontakt med oss gör du det här, kontakta oss ›